Produktutveckla med TeknoDetaljer

Många av våra kunder vill vara på plats i uppstartningsskedet och vi ställer kontorsutrymmen till förfogande. Istället för att vara specialiserade på ett eller par moment är det hela kedjan av arbetsmoment som är TeknoDetaljers styrka. TeknoDetaljer bidrar med att göra tillverkningsunderlagen mer produktionsvänliga från maskinbearbetning till kompletta montage och packning. Det kortar ledtider och sparar in på både kostnader och administration.